Pts

1 2 3 4 5
Kamil Novak 10 11 9 11 8
Milan Kolar 12 8 11 4 11