Pts

1 2 3
Evgeniy Pismenniy 8 14 7
Aleksey Krutko 11 16 11